Knihovna v Poštorné

Novogotickou historizující budovu na rohu ulic Osvobození a 1. Máje původně postavil kníže Jan II. z Lichtenštejna pro obecnou školu v Poštorné. Na oplátku obec knížeti na 15 let pronajala obecní honitbu. Projekt vypracoval knížecí stavitel Johann Hampe, který se inspiroval vzorovou školní budovou prezentovanou na světové výstavě ve Vídni. Velmi podobná škola vyrostla i v sousední Charvátské Nové Vsi.

Škola byla vysvěcena 27. listopadu 1874. Radost ale netrvala dlouho. V roce 1875 dolnorakouská zemská školní rada zakázala vyučování v českém jazyce. Obce Poštorná, Charvatská Nová Ves a Hlohovec se odvolaly k Říšskému soudu, který sice opakovaně rozhodl, že opatření je v rozporu s ústavou, úřady ale verdikt ignorovaly, a tak se učilo německy. Roku 1898 byla dosavadní smíšená obecná škola rozdělena na chlapeckou a dívčí, přičemž ve staré budově zůstali chlapci.

V roce 1906 se žáci přesunuli do nově postavené Červené školy vedle kostela. O uvolněnou budovu projevil roku 1908 zájem spolek Komenský z Vídně, který zde zřídil soukromou českou školu. Úřady ale její otevření nepovolily kvůli údajnému nedodržení hygienických předpisů. Spor vygradoval 30. srpna 1909, kdy byla škola uzavřena četnictvem. Spolek nedostatky odstranil, ale vzápětí česká strana prohrála obecní volby a Komenský musel objekt do konce školního roku 1911/1912 vyklidit, což vyústilo ve stavbu tzv. Bílé školy.

Mezi lety 1912–1932 v budově sídlila četnická stanice. Později zde byla umístěna i pošta. V letech 1933-1945 zde sídlil obecní úřad. V současnosti dům slouží jako pobočka městské knihovny.