K. H. Máchy

Vývoj názvu:

1934 – Marxova

1938 – Alfred Rosenberg Gasse

1945 – Marxova

1962 – Karla Hynka Máchy